PL
EN

Tag: network switch

Switche – informacje i liderzy na rynku/Switche – informacje i liderzy na rynku

Switche są istotnym elementem sieci komputerowych, zapewniając sposób łączenia urządzeń razem, aby umożliwić komunikację między nimi. Przełącznik jest urządzeniem sieciowym, które łączy urządzenia w sieci lokalnej (LAN), umożliwiając im wzajemną komunikację. Przełączniki działają w warstwie łącza danych modelu OSI, która jest drugą warstwą modelu siedmiowarstwowego. Warstwa ta odpowiada za niezawodne przesyłanie danych między urządzeniami sieciowymi.

Podstawowe informacje o przełącznikach

Switche występują w różnych typach i konfiguracjach, o zróżnicowanych możliwościach i charakterystyce wydajności. Najczęściej spotykane typy to:

 • Unmanaged Switches – przełączniki te są najprostszym typem i są zazwyczaj stosowane w małych sieciach. Zapewniają podstawową łączność między urządzeniami i nie mogą być konfigurowane.
 • Managed Switches – urządzeniami te oferują bardziej zaawansowane funkcje, takie jak sieci VLAN (Virtual Local Area Networks), QoS (Quality of Service) i mirroring portów. Mogą być one skonfigurowane w celu optymalizacji wydajności sieci i bezpieczeństwa.
 • Przełączniki warstwy 3 – switche te są również znane jako przełączniki routingu, ponieważ mogą kierować ruch pomiędzy różnymi podsieciami lub sieciami VLAN. Są one droższe niż inne typy tych urządzeń, ale są niezbędne w większych sieciach.

Przełączniki mogą być dalej klasyfikowane w oparciu o ich architekturę, takie jak:

 • Modular Switches – przełączniki te pozwalają na dodanie większej ilości portów lub funkcji poprzez dodanie modułów do przełącznika.
 • Fixed Switches – urządzenia te są dostarczane z ustaloną liczbą portów i funkcji, których nie można zmienić ani uaktualnić.
 • Stackable Switches – można je układać w stos, tworząc jeden, większy przełącznik z większą liczbą portów.

Przełączniki wykorzystują różne technologie, aby umożliwić komunikację między urządzeniami, takie jak:

 • Najczęstszą technologią stosowaną w przełącznikach jest Ethernet. Jest to zestaw standardów do przesyłania danych przez sieć LAN.
 • Spanning Tree Protocol (STP) to protokół używany w przełącznikach w celu zapobiegania pętlom w sieci. Działa on poprzez wyłączenie nadmiarowych łączy pomiędzy przełącznikami, zapewniając, że istnieje tylko jedna aktywna ścieżka pomiędzy dowolnymi dwoma urządzeniami.
 • Virtual Local Area Networks (VLANs). Sieci VLAN umożliwiają tworzenie logicznych sieci w obrębie sieci fizycznej. Zapewnia to korzyści w zakresie bezpieczeństwa i wydajności poprzez rozdzielenie ruchu pomiędzy różne grupy urządzeń.
 • Jeśli chodzi o wybór przełącznika sieciowego dla organizacji, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym wydajność, skalowalność, niezawodność i koszty. Trzech głównych graczy na rynku przełączników to Cisco, Dell i IBM. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych firm i ich ofercie przełączników, aby zobaczyć, jak wypadają w porównaniu.

Cisco

Cisco jest dominującym graczem w branży sieciowej i oferuje szeroką gamę modeli przełączników przeznaczonych dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Ich przełączniki są znane z wysokiej wydajności, niezawodności i zaawansowanych funkcji, takich jak wirtualizacja i bezpieczeństwo.

Jednym z flagowych modeli przełączników firmy Cisco jest seria Catalyst, która oferuje szereg opcji dla różnych rozmiarów i wymagań sieci. Switche te są przeznaczone do środowisk centrów danych, kampusów i biur oddziałów i mogą obsługiwać przepustowość do 10 Gb/s na port. Catalysty są również wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak listy kontroli dostępu (ACL), zabezpieczenia portów i filtrowanie adresów MAC.

Inną popularną serią przełączników Cisco jest seria Nexus, która została zaprojektowana dla wysokowydajnych środowisk centrów danych. Przełączniki Nexus mogą obsługiwać przepustowość do 40 Gb/s na port i oferują zaawansowane funkcje, takie jak wirtualizacja, sieci pamięci masowej i wysoka dostępność.

Dell

Dell to kolejny duży gracz na rynku przełączników, oferujący szereg modeli switchy dla małych i średnich firm. Przełączniki Dell są znane z łatwości obsługi, przystępnej ceny i skalowalności.

Jedną z popularnych serii przełączników firmy Dell jest seria PowerConnect, która oferuje szereg opcji dla różnych rozmiarów i wymagań sieci. Te urządzenia są przeznaczone dla małych i średnich firm i mogą obsługiwać przepustowość do 10 Gb/s na port. Switche PowerConnect są również wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak obsługa sieci VLAN, agregacja łączy i QoS.

Inną popularną serią przełączników firmy Dell jest seria N, która została zaprojektowana z myślą o wysokowydajnych środowiskach centrów danych. Przełączniki z tej serii mogą obsługiwać przepustowość do 40 Gb/s na port i oferują zaawansowane funkcje, takie jak wirtualizacja, sieci pamięci masowej i wysoka dostępność.

IBM

IBM jest również głównym graczem na rynku przełączników, oferując szereg modeli przełączników dla przedsiębiorstw na poziomie korporacyjnym. Przełączniki IBM są znane ze swoich zaawansowanych funkcji, wysokiej wydajności i niezawodności.

Jednym z flagowych modeli przełączników IBM jest seria System Networking RackSwitch, która oferuje szereg opcji dla sieci o różnych rozmiarach i wymaganiach. Są one przeznaczone do środowisk centrów danych i mogą obsługiwać przepustowość do 40 Gb/s na port. Urządzenia RackSwitch są również wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak wirtualizacja, sieci pamięci masowej i wysoka dostępność.

Inną popularną serią przełączników IBM jest seria System Networking SAN, która jest przeznaczona do środowisk sieci pamięci masowej (SAN). Takie przełączniki  mogą obsługiwać przepustowość do 16 Gb/s na port i oferują zaawansowane funkcje, takie jak technologia Fabric Vision, która zapewnia widoczność i monitorowanie tego środowiska w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, każdy z tych producentów przełączników oferuje szereg modeli spełniających potrzeby przedsiębiorstw o różnej wielkości i wymaganiach. Przy wyborze takiego urządzenia należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wydajność, skalowalność, niezawodność i koszt, a także konkretne funkcje i możliwości oferowane przez każdy model przełącznika.


Switches – Highlights And Market Leaders/Switches – Highlights And Market Leaders

Switches are an essential part of computer networks, providing a way of connecting devices together to allow communication between them. A switch is a network device that connects devices on a local area network (LAN) to allow them to communicate with each other. Switches operate at the data link layer of the OSI model, which is the second layer of the seven-layer model. This layer is responsible for the reliable transfer of data between network devices.

Basic information about switches

Switches come in different types and configurations, with varying capabilities and performance characteristics. The most common types are:

 • Unmanaged – these switches are the simplest type and are typically used in small networks. They provide basic connectivity between devices and cannot be configured.
 • Managed – these devices offer more advanced features such as VLANs (Virtual Local Area Networks), QoS (Quality of Service) and port mirroring. They can be configured to optimise network performance and security.
 • Layer 3 switches – these switches are also known as routing switches because they can route traffic between different subnets or VLANs. They are more expensive than other types of these devices, but are essential in larger networks.

Switches can be further classified based on their architecture, such as:

 • Modular Switches – these switches allow more ports or features to be added by adding modules to the switch.
 • Fixed Switches – these devices come with a fixed number of ports and features that cannot be changed or upgraded.
 • Stackable Switches – these can be stacked to create a single, larger switch with more ports.

Switches use a variety of technologies to enable communication between devices, such as:

 • The most common technology used in switches is Ethernet. This is a set of standards for transmitting data over a LAN.
 • Spanning Tree Protocol (STP) is a protocol used in switches to prevent loops in the network. It works by disabling redundant links between switches, ensuring that there is only one active path between any two devices.
 • Virtual Local Area Networks (VLANs). VLANs enable the creation of logical networks within a physical network. This provides security and performance benefits by distributing traffic between different groups of devices.
 • When it comes to choosing a network switch for an organisation, there are several factors to consider, including performance, scalability, reliability and cost. The three main players in the switch market are Cisco, Dell and IBM. Let’s take a closer look at each of these companies and their switch offerings to see how they compare.

Cisco

Cisco is a dominant player in the networking industry and offers a wide range of switch models designed for businesses of all sizes. Their switches are known for their high performance, reliability and advanced features such as virtualisation and security.

One of Cisco’s flagship switch models is the Catalyst series, which offers a range of options for different network sizes and requirements. Catalyst switches are designed for data centre, campus and branch office environments and can support up to 10Gbps per port. Catalyst switches are also equipped with advanced security features such as access control lists (ACLs), port security and MAC address filtering.

Another popular Cisco switch series is the Nexus series, which is designed for high-performance data centre environments. Nexus switches can support up to 40Gbps per port and offer advanced features such as virtualisation, storage networking and high availability.

Dell

Dell is another big player in the switch market, offering a range of switch models for small and medium-sized businesses. Dell switches are known for their ease of use, affordability and scalability.

One of Dell’s popular switch ranges is the PowerConnect series, which offers a range of options for different network sizes and requirements. PowerConnect devices are designed for small and medium-sized businesses and can support up to 10Gbps per port. PowerConnect switches are also equipped with advanced features such as VLAN support, link aggregation and QoS.

Another popular Dell switch series is the N-Series, which is designed for high-performance data centre environments. The N-series switches can support up to 40Gbps per port and offer advanced features such as virtualisation, storage networking and high availability.

IBM

IBM is also a major player in the switch market, offering a range of enterprise-level switch models. IBM switches are known for their advanced features, high performance and reliability.

One of IBM’s flagship switch models is the System Networking RackSwitch series, which offers a range of options for networks of different sizes and requirements. RackSwitches are designed for data centre environments and can support up to 40Gbps per port. RackSwitch devices are also equipped with advanced features such as virtualisation, storage networking and high availability.

Another popular IBM switch series is the System Networking SAN series, which is designed for storage area network (SAN) environments. Such switches can support up to 16Gbps per port and offer advanced features such as Fabric Vision technology, which provides real-time visibility and monitoring of this environment.

Summary

Overall, each of these switch manufacturers offers a range of models to meet the needs of businesses of different sizes and requirements. When selecting such a device, factors such as performance, scalability, reliability and cost should be considered, as well as the specific features and capabilities offered by each switch model.