PL
EN

Tag: refurbished IT

Poleasingowy sprzęt IT – Czy warto?/Poleasingowy sprzęt IT – Czy warto?

Ponieważ firmy i osoby prywatne stale modernizują swój sprzęt informatyczny, coraz większego znaczenia nabiera potrzeba właściwej utylizacji lub ponownego wykorzystania starego lub przestarzałego sprzętu. W tym artykule przedstawimy korzyści płynące z ponownego wykorzystania i recyklingu sprzętu IT po zakończeniu leasingu, zarówno w przypadku serwerów i centrów danych, jak i komputerów osobistych.

Odsprzedaż sprzętu IT po zakończeniu leasingu

Jedną z opcji ponownego wykorzystania poleasingowego sprzętu IT jest odsprzedanie go zewnętrznym sprzedawcom, którzy specjalizują się w odnowieniu i odsprzedaży używanego sprzętu. Sprzedawcy ci mogą przeprowadzić dokładne testy i naprawy, aby zapewnić, że sprzęt jest w dobrym stanie, a następnie sprzedać go po obniżonych kosztach firmom lub osobom, które mogą nie mieć budżetu na nowy sprzęt. Może to być sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ sprzedawca może osiągnąć zysk, a kupujący może zaoszczędzić pieniądze i nadal otrzymywać niezawodny sprzęt.

Oddawanie sprzętu IT po leasingu

Inną opcją jest przekazanie sprzętu do szkół, organizacji non-profit lub innych grup w potrzebie. To może nie tylko pomóc tym, którzy mogą nie mieć dostępu do najnowszych technologii, ale może również zapewnić korzyści podatkowe dla firmy lub osoby przekazującej sprzęt. W wielu firmach istnieją programy, które umożliwiają pracownikom przekazywanie używanego sprzętu IT organizacjom charytatywnym.

Recykling poleasingowego sprzętu IT

Recykling sprzętu to kolejna opcja, która może przynieść korzyści dla środowiska. Wiele urządzeń elektronicznych zawiera materiały niebezpieczne, które mogą być szkodliwe, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane, a recykling zapewnia, że materiały te zostaną bezpiecznie i odpowiedzialnie usunięte. Ponadto wiele firm recyklingowych może odzyskać ze sprzętu cenne materiały, takie jak miedź i złoto, które można ponownie wykorzystać w nowych urządzeniach elektronicznych.

Zmiana przeznaczenia sprzętu IT po leasingu

Oprócz ponownego wykorzystania poleasingowego sprzętu IT na potrzeby serwerów i centrów danych, osoby prywatne mogą również skorzystać z ponownego wykorzystania używanego sprzętu na potrzeby komputerów osobistych. Na przykład stary laptop może być używany jako urządzenie do tworzenia kopii zapasowych lub serwer multimediów, natomiast przestarzały komputer stacjonarny można wykorzystać jako domowy serwer do przechowywania plików lub strumieniowego przesyłania multimediów. Poprzez zmianę przeznaczenia tego sprzętu osoby prywatne mogą zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych. Można również ulepszać i  rozbudowywać swoje komputery, a także laptopy wykorzystując poleasingowe części, ponieważ mają one niższą cenę niż nowe.

Należy jednak pamiętać o tym, aby kupować poleasingowe sprzęty z pewnych sklepów. Firma „Compan-IT” oferuje poleasingowe sprzęty z pewnych i zaufanych źródeł, które są testowane oraz dokładnie sprawdzane przed sprzedażą.

Podsumowanie

Ponowne wykorzystanie i recykling sprzętu IT po zakończeniu leasingu może przynieść wiele korzyści, w tym oszczędności, zrównoważenie środowiskowe i możliwość pomocy potrzebującym. Ważne jest, aby firmy i osoby prywatne rozważyły te opcje podczas modernizacji swojego sprzętu IT, ponieważ może to być odpowiedzialna i mądra finansowo decyzja. Decydując się na odsprzedaż, darowiznę lub recykling sprzętu, firmy i osoby prywatne mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko i społeczność, a jednocześnie korzystnie wpływać na własne wyniki finansowe.


ITAD a Recykling Elektroniki, Co Je Różni?/ITAD a Recykling Elektroniki, Co Je Różni?

Urządzenia elektroniczne, przykładowo smartfony, laptopy,  telewizory, urządzenie AGD,  stanowią integralną część naszego codziennego życia. Jednak ciągłe unowocześnianie oraz wyrzucanie tych urządzeń powoduje powstawanie odpadów elektronicznych, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi. Rozwiązaniem tego problemu jest elektrorecykling, który zapewnia bezpieczny sposób recyklingu urządzeń elektronicznych.Jednak recykling elektroniki i utylizacja aktywów IT (ITAD) to dwa terminy, które często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości są to dwa odrębne procesy. Chociaż oba obejmują prawidłową utylizację sprzętu elektronicznego, mają różne cele i metody. W tym artykule omówimy różnice między recyklingiem elektroniki a ITAD.

Recykling elektroniki

Recykling elektroniki to proces zbierania, demontażu i oddzielania różnych elementów urządzeń elektronicznych w celu odzyskania cennych materiałów, takich jak miedź, aluminium i metale szlachetne. Recykling pomaga zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych, które trafiają na wysypiska, chroni zasoby naturalne i zmniejsza wpływ produkcji nowych urządzeń elektronicznych na środowisko.

Utylizacja aktywów IT (ITAD)

Utylizacja aktywów IT to bardziej kompleksowy proces, który obejmuje właściwe zarządzanie wszystkimi aspektami wycofanych aktywów IT. Obejmuje to sanityzację danych, bezpieczne przechowywanie, remarketing i przyjazną dla środowiska utylizację. Celem ITAD jest maksymalizacja wartości wycofywanych aktywów IT przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych, zgodnością z przepisami i wpływem na środowisko.

Sanityzacja danych

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy recyklingiem elektroniki a ITAD jest nacisk na bezpieczeństwo danych. W ITAD, sanityzacja danych jest krytycznym elementem procesu. Polega ona na bezpiecznym usunięciu lub zniszczeniu danych z wycofywanych aktywów IT, aby zapewnić, że wrażliwe informacje nie dostaną się w niepowołane ręce. Sanityzacja danych musi być przeprowadzona zgodnie z normami i przepisami branżowymi, aby zapewnić zgodność z przepisami.

Proces remarketingu 

Ten proces polega na ocenie stanu i wartości wycofanego sprzętu IT, który przed sprzedażą może wymagać naprawy lub usunięcia danych. Dostawcy ITAD mogą odsprzedać sprzęt za pośrednictwem rynków internetowych lub programów odkupu. Remarketing przynosi korzyści przedsiębiorstwom poprzez odzyskiwanie wartości i zapewnienie przystępnych opcji dla osób prywatnych i małych firm. Jest to również korzystne dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych i ochronę zasobów.

Różnice między recyklingiem elektroniki a ITAD

Chociaż recykling elektroniki i ITAD mają wspólny cel, jakim jest redukcja odpadów elektronicznych, istnieją pewne kluczowe różnice między tymi dwoma praktykami. Recykling elektroniki skupia się na odzyskiwaniu cennych materiałów z urządzeń, natomiast ITAD zajmuje się bezpieczną utylizacją wycofanego sprzętu IT. Dostawcy usług ITAD muszą przestrzegać ścisłych standardów bezpieczeństwa danych i zapewnić, że wszystkie dane zostaną bezpiecznie usunięte przed utylizacją lub odsprzedażą.

Korzyści z recyklingu elektroniki i ITAD

Recykling elektroniki i ITAD oferują szereg korzyści, w tym korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Recykling elektroniki zmniejsza ilość odpadów na składowiskach i chroni zasoby naturalne. Tworzy również możliwości zatrudnienia w branży recyklingu. ITAD zapewnia firmom bezpieczny i efektywny kosztowo sposób pozbycia się wycofanego sprzętu IT przy jednoczesnym zapewnieniu, że wrażliwe dane zostaną bezpiecznie usunięte. ITAD pozwala również firmom odzyskać część wartości wycofanego sprzętu IT poprzez jego odsprzedaż lub darowiznę.

Podsumowanie

Recykling elektroniki oraz ITAD to dwie ważne praktyki, które pomagają zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych i promować bardziej zrównoważoną przyszłość. Podczas gdy recykling elektroniki skupia się na odzyskiwaniu cennych materiałów z urządzeń elektronicznych, ITAD zajmuje się bezpiecznym usuwaniem wycofanego sprzętu IT. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami zajmującymi się recyklingiem elektroniki i ITAD, na przykład SDR-IT wraz z partnerem strategicznym COMPAN-IT,  osoby prywatne i firmy mogą mieć pewność, że ich odpady elektroniczne są odpowiednio zarządzane i utylizowane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.


Post-leasing IT equipment – Is it worth it?/Post-leasing IT equipment – Is it worth it?

As companies and individuals are constantly upgrading their IT equipment, the need to properly dispose of or reuse old or obsolete equipment is becoming increasingly important. In this article, we will outline the benefits of reusing and recycling IT equipment at the end of a lease, whether for servers and data centres or personal computers.

Reselling IT equipment at the end of a lease

One option for re-using post-leasing IT equipment is to resell it to third-party resellers who specialise in refurbishing and reselling used equipment. These resellers can carry out thorough testing and repairs to ensure the equipment is in good condition, and then sell it at a reduced cost to companies or individuals who may not have the budget for new equipment. This can be a win-win situation, as the vendor can make a profit and the buyer can save money and still receive reliable equipment.

Donating IT equipment after leasing

Another option is to donate equipment to schools, non-profit organisations or other groups in need. Not only can this help those who may not have access to the latest technology, but it can also provide tax benefits for the company or individual donating the equipment. Many companies have programmes that allow employees to donate used IT equipment to charitable organisations.

Recycling post-lease IT equipment

Recycling equipment is another option that can benefit the environment. Many electronic devices contain hazardous materials that can be harmful if not disposed of properly, and recycling ensures that these materials are disposed of safely and responsibly. In addition, many recycling companies can recover valuable materials from equipment, such as copper and gold, which can be reused in new electronics.

Repurposing post-lease IT equipment for personal computers

In addition to reusing post-lease IT equipment for servers and data centres, individuals can also benefit from reusing used equipment for personal computers. For example, an old laptop can be used as a backup device or media server, while an outdated desktop computer can be used as a home server for file storage or media streaming. By repurposing this equipment, individuals can save money and reduce electronic waste.

It is also possible to upgrade and upgrade one’s PCs, as well as laptops, using post-lease parts, as they have a lower price than new ones. 

However, be sure to buy post-lease equipment from reliable shops. Compan-IT offers post-lease equipment from reliable and trusted sources, which are tested and thoroughly checked before sale. Take a look at our offer, you will find the link at the end of the article.

Summary

Reusing and recycling IT equipment at the end of a lease can bring many benefits, including savings, environmental sustainability and the opportunity to help those in need. It is important for businesses and individuals to consider these options when upgrading their IT equipment, as it can be a responsible and financially wise decision. By choosing to resell, donate or recycle equipment, companies and individuals can have a positive impact on the environment and community, while also benefiting their own bottom line.


ITAD a E-Waste Recycling, What are the differences?/ITAD a E-Waste Recycling, What are the differences?

Electronic devices, for example smartphones, laptops, televisions, household appliances, are an integral part of our daily lives. However, the constant upgrading and discarding of these devices creates electronic waste, which can harm the environment and people’s health. The solution to this problem is electro-recycling, which provides a safe way to recycle electronic devices.However, electronics recycling and IT asset disposal (ITAD) are two terms that are often used interchangeably, but are actually two separate processes. Although both involve the proper disposal of electronic equipment, they have different goals and methods. In this article, we will discuss the differences between electronics recycling and ITAD.

Electronics recycling

Electronics recycling is the process of collecting, disassembling and separating various components of electronic devices to recover valuable materials such as copper, aluminum and precious metals. Recycling helps reduce the amount of electronic waste that ends up in landfills, conserves natural resources and reduces the environmental impact of manufacturing new electronic devices.

IT Asset Disposal (ITAD)

This is a more comprehensive process that includes proper management of all aspects of decommissioned IT assets. This includes data sanitization, secure storage, remarketing and environmentally friendly disposal. ITAD’s goal is to maximize the value of decommissioned IT assets while minimizing risks related to data security, compliance and environmental impact.

Data sanitization

One of the key differences between electronics recycling and ITAD is the emphasis on data security. In ITAD, data sanitization is a critical part of the process. It involves securely removing or destroying data from decommissioned IT assets to ensure that sensitive information does not fall into the wrong hands. Data sanitization must be carried out in accordance with industry standards and regulations to ensure compliance.

Remarketing process

This process involves assessing the condition and value of decommissioned IT equipment that may need to be repaired or data deleted before being sold. ITAD providers can resell the equipment through online marketplaces or buy-back programs. Remarketing benefits businesses by recovering value and providing affordable options for individuals and small businesses. It also benefits the environment by reducing electronic waste and conserving resources.

Differences between electronics recycling and ITAD

Although electronics recycling and ITAD share the common goal of reducing electronic waste, there are some key differences between the two practices. Electronics recycling focuses on recovering valuable materials from devices, while ITAD deals with the safe disposal of decommissioned IT equipment. ITAD service providers must adhere to strict data security standards and ensure that all data is safely removed before disposal or resale.

Benefits of electronics recycling and ITAD

Electronics recycling and ITAD offer a number of benefits, including environmental and economic advantages. Electronics recycling reduces waste in landfills and conserves natural resources. It also creates employment opportunities in the recycling industry. ITAD provides companies with a safe and cost-effective way to dispose of decommissioned IT equipment while ensuring that sensitive data is safely disposed of. ITAD also allows companies to recover some of the value of decommissioned IT equipment through resale or donation.

Summary

Electronics recycling and ITAD are two important practices that help reduce electronic waste and promote a more sustainable future. While electronics recycling focuses on recovering valuable materials from electronic devices, ITAD deals with the safe disposal of recalled IT equipment. By partnering with reputable electronics recyclers and ITAD, such as SDR-IT along with strategic partner COMPAN-IT, individuals and companies can be assured that their electronic waste is properly managed and disposed of in a safe and environmentally friendly manner.